هر دینداری به نوعی بی‌خدا نیز هست. خدایانی که در روزگاری پرستش و ستایش می‌شدند امروزه خرافات و افسانه حساب می‌شوند. به عنوان مثال یک مسیحی به الله، اهوره مزدا، زئوس، هرا و... اعتقاد ندارد و عیسی را پدر و خدای خود می‌داند، یک مسلمان تنها الله را قبول دارد و رئوس و اهوره مزدا و یهوه (با تعریف مسیحی آن) را قبول ندارد... اما هرکدام از آنها سیستم خدایی خود را قبول دارند. (شیراز / دیپلم)

سوالات و شبهات موضوعی و مناسبتی

img25

شبهات در خصوصامیرالمومنین

مشاهده بیشتر
امیرالمومنین

ولایت ، امامت، غدیر

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام حسین

مشاهده بیشتر
امام حسین

کربلا ، محرم ، عزاداری

آرشیو
img25

شبهات در خصوصامام مهدی

مشاهده بیشتر
امام مهدی

غیبت ، قیام ، انتظار

آرشیو